Detailní

environmentální

studie

Environmentální studie je odborné posouzení vlivu zamýšleného projektu výstavby či krajinné úpravy na okolní prostředí a současně stanovení dopadů blízkého okolí na vlastní stavbu projektu.

Cílem je prokázat měřitelné výstupy předpokládaného chování záměru v krajině, které poskytnou multikriteriální hodnocení projektu pro výsledný schvalovací proces.  

Základní parametry studie

 • hodnocení vzniku tepelného ostrova a vliv radiace na lokalitu (např. zvýšení skutečné i pocitové teploty v lokalitě projektu i nejbližšího okolí),

 • nakládání či spotřebu CO2 (s jinými skleníkovými a sledovanými plyny, pokud jsou tyto sledované v lokalitě projektu),

 • efekt zeleně na lokalitu projektu (zastínění, evapostranspirace, zvýšení tepelného komfortu),

 • nakládání se srážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti,

 • chování větru v lokalitě (zachování přirozených větracích koridorů a omezení vzniku negativních dopadů dynamickým působením větru)

 • důležité lokální parametry, které jsou specifické či klíčové pro danou oblast např.: hodnocení koncentrace polétavého prachu v průmyslových oblastech.

Detailní hodnocení

Vlivu proudění větru
 • Simulací proudění větru v okolí stavby nebo urbanistickém celku je možné určit rychlosti proudění větru a místa častého vzniku turbulencí vlivem lokality, sadových úprav v dané lokalitě, tvaru velikosti a uspořádání navržené nebo stávající zástavby. Simulace se provádí na základě reálných klimatických dat dané lokality na adekvátně detailním matematickém modelu posuzované lokality.​​​​

 • Výstupem simulace je zhodnocení dané lokality v jednotlivých výškových úrovních z hlediska rychlosti proudění větru. Na základě těchto výstupů je možné komplexní zhodnocení celé lokality, lokalizace problematických míst a návrh možné úpravy ke zlepšení stávajícího stavu.

proložení proudění větru v lokalitě environmentální studie
hodnocení radiace environmentální studie
Radiace
 • Simulací sluneční radiace na stavební objekty jsme schopni objektivně hodnotit stavební záměr již v projektové přípravě nebo naopak hodnotit stávající objekty a jejich zamýšlené změny. Simulace je vždy prováděna na základě lokálních klimatických dat adekvátně detailnímu matematickému modelu posuzovaných objektů nebo lokality.

 • Výstupem ze simulace je potom grafické zhodnocení posuzovaných objektů nebo lokality, ze kterého je patrná dotace slunečního záření v kWh/m2 na jednotlivé plochy v modelové situaci. V návaznosti na toto je dále možné provést lokalizování míst s nízkou a vysokou dotací slunečního záření, predikovat možná místa vzniku tepelných ostrovů, dále zjistit vhodnost umístění a natočení fotovoltaických či solárních panelů a možnosti úpravy návrhu

Studie odtokových poměrů
 • Studie odtokových poměrů dané stavby nebo lokality má za úkol rozdělení jednotlivých ploch uvažovaných v projektu nebo vyplývajících ze stávající situace a stanovení jejich odtokových koeficientů.

 • Na základě této kvantifikace a klimatických dat dané lokality je dále možné jasně stanovit množství srážkových vod, které se v dané lokalitě vsakuje přirozeně na přírodních plochách, kolik srážkových vod např. zadržují navržené zelené střechy a kolik z množství srážkové vody v území bude nutné uměle vsakovat nebo odvádět.

 • Na základě tohoto zhodnocení je možné určit silné stránky projektu i naopak jeho rezervy a navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace.

studie odtokových poměrů environmentální studie

Metodika a certifikace

Ukázkou tohoto komplexního řešení je metodika GREENPASS, která byla vyvinuta proto,  aby pomohla projektantům, architektům či městům přijmout to nejlepší rozhodnutí v každé fázi návrhu.

Jejím cílem je zviditelnit, srovnat a změřit účinky stavebních opatření na danou lokalitu.

GREENPASS Assessment

 

pro předběžný návrh, který je postavený na databázové analýze - komparaci. Rychlá a hrubá predikce záměru.

GREENPASS Pre-certification

pro koncepty založené na simulacích prostředí. Obsáhlé projektové informace o nejdůležitějších klíčových výkonnostních ukazatelích, které poskytují spolehlivý základ pro návrhové soutěže a rozhodování na bázi jasných důkazů..

GREENPASS Certification

pro detailní návrh ve formě úplné simulace všech aspektů projektu. Průběžná optimalizace a oficiální certifikace klimatické odolnosti projektu včetně celé řady individuálních ukazatelů poskytují nejlepší výsledky v oblasti efektivity a návratnosti investic.