Detailní environmentální studie

Environmentální studie je odborné posouzení vlivu zamýšleného projektu výstavby či krajinné úpravy na okolní prostředí a současně stanovení dopadů blízkého okolí na vlastní stavbu projektu.
​Cílem je prokázat měřitelné výstupy předpokládaného chování záměru v krajině, které poskytnou multikriteriální hodnocení projektu pro výsledný schvalovací proces.

Základní parametry studie

 • hodnocení vzniku tepelného ostrova a vliv radiace na lokalitu (např. zvýšení skutečné i pocitové teploty v lokalitě projektu i nejbližšího okolí),

 • nakládání či spotřebu CO2 (s jinými skleníkovými a sledovanými plyny, pokud jsou tyto sledované v lokalitě projektu),

 • efekt zeleně na lokalitu projektu (zastínění, evapostranspirace, zvýšení tepelného komfortu),

 • nakládání se srážkovou vodou a odtokové charakteristiky oblasti,

 • chování větru v lokalitě (zachování přirozených větracích koridorů a omezení vzniku negativních dopadů dynamickým působením větru)

 • důležité lokální parametry, které jsou specifické či klíčové pro danou oblast např.: hodnocení koncentrace polétavého prachu v průmyslových oblastech.

 • Na základě tohoto zhodnocení je možné určit silné stránky projektu i naopak jeho rezervy a navrhnout opatření ke zlepšení stávající situace.

 • environmentální studie

  Detailní hodnocení

  Proudění větru

  • Simulací proudění větru v okolí stavby nebo urbanistickém celku je možné určit rychlosti proudění větru a místa častého vzniku turbulencí vlivem lokality, sadových úprav v dané lokalitě, tvaru velikosti a uspořádání navržené nebo stávající zástavby. Simulace se provádí na základě reálných klimatických dat dané lokality na adekvátně detailním matematickém modelu posuzované lokality.​​​​​​

  • Výstupem simulace je zhodnocení dané lokality v jednotlivých výškových úrovních z hlediska rychlosti proudění větru. Na základě těchto výstupů je možné komplexní zhodnocení celé lokality, lokalizace problematických míst a návrh možné úpravy ke zlepšení stávajícího stavu.

  proudění větru

  Sluneční radiace

  • Simulací sluneční radiace na stavební objekty jsme schopni objektivně hodnotit stavební záměr již v projektové přípravě nebo naopak hodnotit stávající objekty a jejich zamýšlené změny. Simulace je vždy prováděna na základě lokálních klimatických dat adekvátně detailnímu matematickému modelu posuzovaných objektů nebo lokality.

  • Výstupem ze simulace je potom grafické zhodnocení posuzovaných objektů nebo lokality, ze kterého je patrná dotace slunečního záření v kWh/m2 na jednotlivé plochy v modelové situaci. V návaznosti na toto je dále možné provést lokalizování míst s nízkou a vysokou dotací slunečního záření, predikovat možná místa vzniku tepelných ostrovů, dále zjistit vhodnost umístění a natočení fotovoltaických či solárních panelů a možnosti úpravy návrhu

  sluneční radiace FVE

  Studie odtokových poměrů

  • Studie odtokových poměrů dané stavby nebo lokality má za úkol rozdělení jednotlivých ploch uvažovaných v projektu nebo vyplývajících ze stávající situace a stanovení jejich odtokových koeficientů.

  • Na základě této kvantifikace a klimatických dat dané lokality je dále možné jasně stanovit množství srážkových vod, které se v dané lokalitě vsakuje přirozeně na přírodních plochách, kolik srážkových vod např. zadržují navržené zelené střechy a kolik z množství srážkové vody v území bude nutné uměle vsakovat nebo odvádět.

  studie odtokových poměrů

  Stavební světelná technika

  • Studie oslunění se zabývá interiérem navrhované budovy (denní osvětlení, případně proslunění anebo obojí)

  • Dále se pak zabývá vlivem navrhované stavby (navrhovaných budov) na její okolí z hlediska stavební světelné techniky v rozsahu dle vyhl. 268/2009 Sb. v aktuálním znění.

  • Případně i oslunění pozemků okolních obytných budov dle Občanského zákoníku.

  stavební světelná technika

  Studie biosolárních střech (bioFVE)

  • Studie biosolárních střech se zabývá vhodným návrhem zelené střechy v kombinaci s FV panely.

  • Jedná se o kombinaci studie radiace a stínění, tak abychom jasně definovali vhodnou polohu rozmístění panelů.

  • Výstupem je studie, která definuje uvažovaný skutečný výkon FV panelů a dává komplexní návod, jak k návrhu v kombinaci se zelenou střechou přistoupit.

  • Pro ideální návrh požadujeme doplněný chechklist (komplexní přehled požadavků, které jsou pro uvažovanou střechu známy)

  bisolární střecha studie

  Pocitová teplota

  • v přípravě